Általános Vásárlási Feltételek

 1. Vásárló METRO Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 3., továbbiakban: METRO) regisztrált ügyfele, mely a METRO nagykereskedelmi áruházaiban a cégnevére kiállított vásárlói kártyával vásárlásra jogosult, határozatlan időtartamban.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján a Vásárló a megvásárolni kívánt termékeket a METRO-tól a termékek átvételének időpontját megelőzően megrendeli, és a termékek vételárát az átvétel időpontjában készpénzben vagy bankkártyával a METRO részére megfizeti. A METRO a Vásárló Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazását kizárja. A termékek Vásárló részére való átadására a Vásárló által kiválasztott METRO áruházban (a továbbiakban: Törzsáruház) kerül sor.
 3. A Vásárló a https://www.metroajandekcsomag.hu/ oldalon található ajándékcsomag szortimentből kiválasztott termékekre vonatkozó rendelési szándékát a https://www.metroajandekcsomag.hu/ oldalon jogosult a METRO felé jelezni. A METRO a rendelési szándék elküldésétől számított 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval. A megrendelés a METRO visszaigazolásával válik hatályossá. A visszaigazolás tartalmazza a rendelt termékek megnevezését, mennyiségét és vételárát is. Amennyiben a megrendelt termék nem elérhető a METRO jogosult a megrendelést visszautasítani vagy helyette más összetételű ajándékcsomagot ajánlani. Az eltérő tartalmú új ajánlat a Vásárló által történő elfogadással jön létre. A METRO rendkívüli esetben jogosult a hatályossá vált megrendelés egyoldalú törlésére.
 4. A Vásárló köteles a megrendelt termékeket a visszaigazolásban megjelölt Törzsáruházban és határidőben átvenni. A METRO a vételár megfizetése esetén a termékeket köteles a Vásárló részére átadni. A METRO a teljesített vételárról számlát állít ki, amely a termékek átvételekor kerül kiállításra és átadásra a Vásárló részére.
 5. A Felek megállapodnak, hogy a megrendelt termékek tulajdonjoga a termékek Vásárló által történő átvételével együtt száll át azzal, hogy a Vásárló a termékek átvételére a vételár 1. pont szerinti teljesítése esetén jogosult.
 6. Amennyiben a Vásárló nem veszi át az átvételi határidőben a megrendelt termékeket a Törzsáruházban, úgy a METRO jogosult értékesíteni a termékeket. Az átvétel elmaradásából származó kárt (pl. alacsonyabb áron történő értékesítés) a Vásárló köteles megtéríteni a METRO részére.
 7. Jelen megállapodás a megrendelés METRO visszaigazolásával jön létre a visszaigazolásban meghatározott tartalommal. A megállapodás a megrendelés teljesítésével megszűnik, a Felek a rendes felmondás lehetőségét kizárják.
 8. Amennyiben Vásárló METRO kártyajogosultsága bármely okból megszűnik, az jelen megállapodás automatikus megszűnését eredményezi. A szerződés megszűnése a szerződésből eredő jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését nem érinti, Vásárló fizetési kötelezettségét nem szünteti meg.
 9. Korrupcióellenes záradék
  A Vásárló vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem teljesít semmilyen kifizetést, hozzájárulást, adományt, barter ügyletet, ajándékot vagy bármilyen értéket képviselő dolog átruházást, akár készpénzben, csekk formájában vagy egyéb módon a METRO Kereskedelmi Kft., vagy bármely más, a METRO Csoporthoz tartozó vállalat képviseletében vagy annak javára, (a) bármely kormányzati tisztviselő vagy alkalmazott részére vagy javára, (b) bármely kormányzati vagy állami ellenőrzés alatt álló intézmény tisztviselője vagy alkalmazottja részére, (c) bármely politikai jelölt vagy politikai párt részére, vagy (d) bármely magánszemély vagy társaság részére azzal a tudattal, vagy gondatlanságból figyelmen kívül hagyva azt a körülményt, hogy a hozzájárulás felajánlása, nyújtása, vagy ígérete, közvetlenül vagy közvetve a fentiekben (a,b,c) meghatározott személyek részére történik. Amennyiben a Vásárló a fenti feltételt megsérti, vagy már jelen szerződés megkötését megelőzően megsértette, akkor a METRO Kereskedelmi Kft-nek jogában áll a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amely felmondási jog a szerződésszegésről történt tudomásszerzéstől számított 4 héten belül gyakorolható. Tényleges vagy lehetséges összeférhetetlenség megelőzése érdekében a Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy egyidejűleg semelyik üzleti partnere vagy a konkrét tanácsadási szolgáltatás tartalmához kapcsolódóan eljáró alkalmazottja se legyen köztisztviselő, kormányzati vagy állami alkalmazott, politikai párt vagy hatóság képviselője. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződő partnerek vagy alkalmazottaik helyzetében változás következik be, a Vásárló köteles a METRO Kereskedelmi Kft-t haladéktalanul tájékoztatni. A METRO Kereskedelmi Kft. ebben az esetben rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést, ebben az esetben a felmondás jogát a Vásárló értesítésétől vagy a változásra vonatkozó tudomásszerzéstől számított 4 héten belül lehet gyakorolni.
 10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
 11. A METRO jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen ÁSZF-et bármikor indokolás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani vagy visszavonni. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.